Bardzo ciekawy tekst.
Leszek Wolany
31

I oczywiście w ciągu 30 dni uczycie ludzi wzorców projektowych, wyrażeń regularnych, złożoności obliczeniowej, algorytmiki, modelu pamięci i tych wszystkich innych “niepotrzebnych” rzeczy?

Bo ja już w życiu widziałem trochę kodu takich specjalistów od weba, co to studiów nie potrzebują. Bolało.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.