De har fått et samtykkeskjema der det har stått tydelig at de til enhver tid kan trekke seg fra studien.
Samtale og observasjon, med mer
Ragnhild Nordgård
2

Samtykkeskjema

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

“Bli kjent med det dagligdagse — teknologi i hverdagslivet»

Bakgrunn og formål

Formålet med denne studien er å få en bedre forståelse for hvordan teknologi er en del av det dagligdagse livet til folk i urbane strøk. Undersøkelsen er en del av et prosjekt i masterkurset Design Studio ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Vi spør deg om å delta i studien da du bor i et urbant strøk i Norge.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Å være med i studien består av å bli intervjuet og observert i hverdagssituasjoner. Intervju vil være løst strukturert, mer som en samtaler der vi snakker om hvordan du bruker teknologiske produkter og tjenester, hva som er utfordrende og hvordan de er en dele av ditt hverdagsliv. Observasjon innebærer at vi ser på hvordan du bruker teknologi i hjemmet ditt. Vi ønsker å ta foto av deg og produkter du bruker. Vi ønsker å gjøre lydopptak og ta bilder av intervjuene. Dette gjør vi for å dokumentere.

I tillegg ønsker vi å få opplysninger om ditt yrke og alder.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Dokumentasjonen vil bli oppbevart på passordbeskyttede maskiner i krypterte mapper, og vil ikke bli delt med andre.

Vi ønsker å benytte lydopptak ved dokumentasjon og publisering. Det innebærer at vi viser bilder fra intervju til veileder og medstudenter i forbindelse med presentasjoner på skolen og ved publisering av artikler og presentasjoner i offentlige sammenhenger.

Dersom du ønsker å bli anonymisert i forbindelse med dokumentasjon og publisering kan du velge dette nå. (Egen avkrysning lenger nede i dokumentet.)

Ved eventuell publisering i artikkel eller presentasjon i en offentlig sammenhenger vil du bli kontaktet i forkant for å godkjenne materialet og du kan be om å bli anonymisert.

Prosjektet varer til 16. desember 2016. All datamateriale vil da bli anonymisert. Datamaterialet vil lagret av oss for å kunne bli brukt i videre i studie av hverdagsliv og teknologi ved AHO.

Frivillig deltakelse
 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Har du spørsmål til studien, ta kontakt med Ragnhild Nordgård (91397870) ragnhild.nordgard@stud.aho.no, Rasmus Agerup (47399957) rasmus.agerup@stud.aho.no eller Einar Sneve Martinussen (48076201) einarsneve.martinussen@aho.no (veileder).

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD — Norsk senter for forskningsdata AS.

Samtykke til deltakelse i studien

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta ___

Jeg ønsker å bli anonymisert i forbindelse med dokumentasjon og publisering ___

Sted og dato

___________________

Signatur

_______________________________________________________________

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.