تفاوت ترمووود با چوب معمولی

تفاوت ترمووود با سایر چوب ها علاوه براینکه ترمووود دارای زیبایی ظاهری است ، دلایل زیادتری وجود دارد که از این نوع چوب بجای چوب معمولی استفاده کنیم. اصلی ترین عاملی که باعث انتخاب این چوب میشود، مقاومت بسیار بالای آن در مقابل پوسیدگی و نفوذ قارچ است. علت این امر خارج شدن مواد غذایی مناسب برای تغذیه حشرات و قارچ ها از چوب میباشد و همین امر باعث دور ماندن حشرات چوب خوار و قارچ ها از چوب میشود. شاید باور کردن این قضیه دشوار باشد که بگوییم چوب ترمو حدود 50 درصد مقاومت بیشتر نسبت به سایر چوب…

rahavard choob

Rahavard choob company , a representative of Balti royal and Haserve Thermo in Iran, is a provider of Thermo Development and implementation services & is ready

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store