ny kanto
Soamiely
21

ny làlana koa hono tsy azo hohanina

tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona

fa ny nofy konkoa

🤓

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.