Jak na ulici působí vzhled výlohy na Vaše zákazníky?

Výloha prodejny je jako hlavní stránka internetových stránek a naopak. Výloha Vás představuje Vašim zákazníkům na ulici. Jedná se o první kontakt mezi Vámi a Vašim potencionálním zákazníkem, proto je velice důležité nepromarnit první dojem, který rozhoduje v prvních vteřinách zda Vás navštíví, či nikoliv. Za posledních 20 let se můžeme na ulici setkat s množstvím razících nevkusných lákadel formou bannerů a různých polepů. Tento razící trend řvoucí “Sleva” se bohužel míjí účinkem. Jednak je ho již přespříliš, a dále působí lacině, tedy pak i představa o službách uvnitř je v myšlenkách kolemjdoucích stejná.

I nápisy “Sleva” se dají dělat stylově, aby zaujali a byli vidět. Přesto mějte na paměti, že podnikáte, abyste vydělávali. Zákazníci rádi utrácí tam, kde mají pocit, že o ně bude dobře postaráno, a ještě lépe, kde to na ně působí stylově.

Rakowski.studio

Rakowski & Co. Studio

Written by

We create the story of your brand. __ We are Rakowski & Co., Digital & Creative Studio www.rakowski.studio

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade