Proč jednotná identita firmy?

Nejčastější chybou většiny firem je nestálost firemní identity. Jiný design internetových stránek, jiný design na vizitkách, jiné barvy na prodejně a úplně odlišný polep na výloze, kdy ani písmo není podobné. To vše zbytečně kazí dojem u zákazníků i přes to, že výrobky či služby daná firma má excelentní. Firma tak zbytečně nevědomky přichází o nové zákazníky.

Naší práci je vytvářet ve Vašich zákaznících ten správný první dojem, oblibu Vaší značky a zviditelnění Vašich produktů.

Rakowski.studio

Rakowski & Co. Studio

Written by

We create the story of your brand. __ We are Rakowski & Co., Digital & Creative Studio www.rakowski.studio

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade