Proč modernizovat web?

Žijeme v době, kdy konkurence není krám v okolí, ale online obchod působící ve vašem městě. Nečekejte než konkurence osloví i Vaše klienty tím, že jim poskytne pohodlnější a přehlednější nakupování nebo informace na svém webu. Mějte web, který je přívětivý především pro Vaše stávající a budoucí klienty. Web, který osloví a poskytne zákazníkům vše co hledají, aby se rozhodli pro objednávku nebo Vás našli.

Věděli jste, že víc než 60% zákazníků hledá weby na telefonu? Web by měl být upraven i na správné zobrazení na mobilních zařízeních. Nestačí pouze web zobrazit na telefonu, ale je důležité správě upravit a poskytnout obsah, aby Vaší zákazníci vše rychle a pohodlně našli.

Veškeré plánování, nastavení a vytvoření Vám naši specialisté pomohou připravit za Vás.

Rakowski.studio

Rakowski & Co. Studio

Written by

We create the story of your brand. __ We are Rakowski & Co., Digital & Creative Studio www.rakowski.studio

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade