కురిసే కురిసే … A Telugu Poem with English Translation

Here is another small attempt by me :)

This poem is written primarily in Telugu . Loosely translated to English and transliteration from Telugu is also available if you want to understand the rhythm.

కురిసే కురిసే చిరుజల్లే కురిసే … [Kurise kurise chirujalle kurise]

(Drizzled , drizzled, the light rain drizzled)

మురిసే మురిసే హరివిల్లై మురిసే …[Murise Murise Harivillai Murise]

(Delighted, delighted, like a joyful rainbow)

సెలయేటి నీరే పరవళ్లు తొక్కే … [Selayeti neere paravallu thokke]

(The streams from the cascade gushed and ushered )

ఆ గోపురపు పక్షులే రెక్కలొచ్చి ఎగిరే …[Aa gopurapu pakshule rekkalocchi egire]

(The birds of the gopuram [large pyramidal tower of the temple] acquired their wings and flew)

తామరాకులాంటి నీ దోసిలి లోగిలి లో , ఓ నీటిబిందువు వోలె నాప్రాణం మొత్తం ఒదిగిపోయెనే … [Thamaraku lanti nee dosili logili lo o neetibinduvu vole naa pranam mothham odigipoyene]

(Like a droplet pleasantly settled on a lotus petal, my whole life has been succumbed into the warmth of your palms)

నా మాది నన్ను విడిచి , చిరునామా లేని ఉత్తరమల్లే అటుఇటు తిరిగేనే … [Naa madhi nannu vidichi, chirunaama leni uttharamalle atu itu thirigene]

(My heart has left me and been drifting around like an address less postcard)

సాయంత్రపు పిల్లగాలులకు వయ్యారంగా వంకలుపోయే ఆ కురులు …[Saayanthrapu pillagalulaku vayyaranga vankalu poye aa kurulu]

(The beautiful hair that flutters for the pleasant evening breeze)

ఆ కురులే ఝరులై , నీ ఊహల మంజరులై , నా చుట్టూరా చేరెనే …[Aa kurule jharulai, nee oohala manjharulai, naa chotturaa cherene]

(The strands of hair become rivulets, that bundle your thoughts and surround all around me)

-రాంశ్రీ గౌతమ్ (Ramsri Goutham)


Few words with their meaning:

దోసిలి(Dosili)— Both hands held together so as to form a cup (Palms).

మంజరి (Manjari)— Collection.

ఝరి(Jhari) — ప్రవాహం , fierce flow.

కురులు(Kurulu) — Hair.

సెలయేరు (Selayeru)— A hill stream of water.