2016 is een gestoord politiek jaar

De politieke psychose waar we ons in bevinden woekert ook eind 2016 voort. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Het politieke en maatschappelijke debat is in één woord samen te vatten: gestoord. Een kleine bloemlezing.

Zo hard heb ik nog nooit een allochtoon in de hoek gezet zien worden. Lokaas noemt hij ‘m. LOK-AAS!

Dit verzin je niet.

Vreselijk moet dat zijn. Als je uitgesloten wordt door andere mensen.

De Godwin is dood. Als je met je rechterhand omhoog heil Trump staat te schreeuwen, is een vergelijking met het nazisme eigenlijk, eh, overbodig.

Doe even normaal Geert. Kom op zeg. Serieus.

Ziekelijk. Zoek hulp. Ik meen dat. Heeft iemand het nummer van Bert Brussen? Het gaat niet goed met die jongen.

Adembenemend stupide. Woorden schieten te kort. (Context: Trump zei dat mensen die de vlag verbranden hun paspoort ontnomen moet worden)

Dit is de partij van Normen en Waarden anno 2016. P.s. de twee heren lijken TOTAAL niet op elkaar, compleet niet.

Ik sta op HONDERD zetels en pis 20 jaar gerijpte whiskey

Iedereen die denkt dat de kiezer deze kant op wil die moet eens goed bij zichzelf te rade gaan. Dit is niet de toekomst van onze democratie. Mensen willen dat betrouwbare, krachtige en wijze politici uit de op CPB-doorrekeningen gebaseerde Haagse consensus breken en nu de echte problemen gaan oplossen. Niemand wil dit circus.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.