Koreyaning inha universitetini "Summer school" o’quv loyihasiga tekinga 3 hafta o’qib kelish imkoniga ega bo’lishadi.
Siz dasturchimiz?
Rashid Tojiboyev Sobir o'g'li
5

Bu faqat inha talabalari uchun, boshqa universitetdagi talabalar esa hizmatlariga yarasha haq olishadi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.