Koreyaning inha universitetini "Summer school" o’quv loyihasiga tekinga 3 hafta o’qib kelish imkoniga ega bo’lishadi.
Siz dasturchimiz?
Rashid Tojiboyev Sobir o'g'li
5

Bu faqat inha talabalari uchun, boshqa universitetdagi talabalar esa hizmatlariga yarasha haq olishadi.

Like what you read? Give Rashid Tojiboyev Sobir o'g'li a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.