В яких випадках ви будете використовувати Javascript метод reduce()?

Питання

Відповідь

Alex Giannakakos:

Reduce метод забезпечує згортку(fold) — концепцію функціональної парадигми. Fold визначається як функція вищого порядку, яка поєднує в собі елементи структури даних рекурсивно (від першого до останнього, або навпаки). Це означає що перші два елементи комбінується якимось чином, результат комбінується з наступним елементом і так далі, поки елементів не залишиться.

Природний випадок використання згортки, коли Вам потрібно обчислити значення над усією структурою даних. Наприклад, якщо ви хочете з’єднати всі рядки в масиві, ви можете використовувати цикл for явно, і використовувати ручний лічильник, або ви можете використовувати reduce метод. Останнє було більш елегантним і чистим для цієї мети.

Проблема for циклів, в їх діапазоні охоплення випадків використання. Вони часто використовуються без розбору для реалізації fold, map, filter операцій, які мають різні цілі. Для протиставлення згортку, map використовується для зміни кожного значення структури даних незалежно, а filter використовується для усунення деяких елементів зі структури даних. Використання ціклв for в якості швейцарського ножа, спотворює реальне призначення циклів.

Коротше кажучи, використовуйте reduce метод, коли зазвичай ви використовуєте цикл для обчислення значення на основі структури даних.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.