To widzę ze mamy podobne tematy w DSP2017 ;)
Krystian Kasprzak
1

O, świetnie! Powodzenia z Twoim projektem! Rozumiem, że to będzie aplikacja na Windows Phone? Jakby co to czekam na Twoje kolejne wpisy…

P.S. Mamy wspólnego motywatora — @miroburn. ;-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.