ზემოთხსენებულის გარდა, დასწავლაში სოციალური კომპონენტის მნიშვნელობაც დიდია.
Irakli Kavtaradze
1

Irakli Kavtaradze კი, თანატოლებთან ურთიოერთობაც ჩაუნაცვლებელია (ვულკანელი თუ არ ხარ https://youtu.be/KvMxLpce3Xw).

„… მაინც გამოვიყენებდით“ კარგად ვერ გავიგე რას გულისხმობ, ან რატომ

Like what you read? Give Razmik Badalyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.