ZWARE KOST
ZoMargot
51

Mooi Margot !! Iedereen valt wel eens in de valkuil van meeslepend gedrag. Het moeilijkste is om jezelf daar weer uit te krijgen, als je door de tijd heen een arsenaal maskerades hebt opgebouwd. Vroeg of laat valt het kwartje toch altijd: of, doordat je lichaam weigert mee te doen, of, doordat je jezelf bij je nekvel pakt. Dat laatste heb jij gedaan ! Petje af 🙏😀🙏

Like what you read? Give Ruud Coumans a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.