Image for post
Image for post

Merhaba,

Bu yazıda Golang ile nasıl custom reverse proxy yapabiliriz bundan bahsedeceğim.

Reverse Proxy (Ters Vekil Sunucusu) Nedir?

Reverse proxy, clientlerdan gelen istekleri sunucu adına karşılayan vekil bir sunucu denilebilir. Gelen istekleri karşılayarak sunucuya iletir, dönen cevabı clienta iletir.

Go ile bir server ayaga kaldırıp, belirli bir path altında gelen requestleri validasyondan geçirerek arkadaki başka bir sunucuya iletip sunucudan dönen cevabı clienta döneceğiz.

Örnek uygulamamız şöyle çalışacak:
/user prefixi ile gelen tüm requestleri valide ederek arkadaki fake apiye yönlendirip, dönen cevabı client’a dönecek.

Web framework olarak Echo, fake api servisi için jsonplaceholder kullanacağım.

Echo ile server ayağa kaldıralım ve fake servis url’ine reverse proxy tanımlayalım.


Image for post
Image for post
Spring Cloud Kubernetes

Merhaba, bu yazıda Kubernetes içerisinde çalışan Spring Boot uygulamalarında Kubernetes Native Servisleri ile entegre olarak uygulamalarımıza tanımladığımız config bilgilerini deployment gerektirmeden runtime’da nasıl değiştirebiliriz bundan bahsedeceğim.

Kubernetes içerisinde çalışan Spring uygulamamızda Spring Cloud Kubernetes kullanarak birçok Kubernetes servisi ile entegrasyon sağlayabiliriz fakat ben bu yazıda ConfigMap kullanarak Spring uygulamamızda tanımlanan config bilgilerini runtime’da nasıl değiştirebiliriz bunu ele alacağım.

Spring Cloud Kubernetes ile ConfigMap kullanabilmek için aşağıdaki şekilde bağımlılıklarımızı pom.xml’e eklememiz gerekiyor.

Örnek bir Spring Boot uygulaması ile application.yaml içerisinde tanımladığımız iki değeri ConfigMap ile runtime’da değiştirelim.

application.yaml
app:
config:
message: TY Tech 2019
feature-enabled: false

application.yaml içerisinde yukarıdaki gibi…

Ramazan Demir

Software Developer @trendyol — — github.com/ramazan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store