Rebel and Bird dubbelt nominerade till Svenska Designpriset 2019

Rebel and Bird
Sep 9, 2019 · 2 min read
Nominerade för filmstaden.se och kolmarden.com.

Vi jublar över att vara nominerade till Svenska Designpriset dubbelt upp! I år är vi nominerade för både Filmstadens och Kolmårdens fina sajter.

Svenska Designpriset är en tävling i design som är öppen för alla som arbetar med grafisk design, formgivning och inom liknande kreativa områden. Tävlingen delas upp i olika tävlingskategorier och Rebel and Bird är tillsammans med Filmstaden och Parks and Resorts nominerade i kategorin “Digital — E-handel”.

– Våra digitala kanaler är ofta det första mötet med våra gäster och då är det viktigt att designen är funktionell men också att den bjuder in till och representerar den omtyckta biografmiljön. Vi tycker att vi har lyckats och är mycket hedrade över att ha blivit nominerade tillsammans med Rebel and Bird, säger Anna Rosang, Digital Affärschef på Filmstaden.

– Det är såklart väldigt roligt att vi är nominerade! Designarbetet är ett riktigt lagarbete mellan Rebel and Birds designers och vår marknads/inhouseavdelning och vi tycker att sajten är otroligt inspirerande och funktionell, säger Johanna Kjellser, Digitalansvarig på Parks and Resorts.

Från och med idag den 9 september kan du vara med och rösta på vilket bidrag du vill ska vinna kategorin “Digital — E-handel”. Tycker du att Filmstaden och Kolmårdens nya sajter är lika snygga som vi tycker? Rösta på dem på www.designpriset.se.

Vinnarna utses den 17 oktober 2019 på Rondo, Liseberg i Göteborg. De vinnande bidragen publiceras därefter på www.designpriset.se.

Written by

We craft digital customer experiences bringing growth to industry challengers. We are part of the IT and management company B3. www.rebelandbird.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade