Cok genis kapsamli, cok guzel bir yazi.
Duygu Aktan
11

Ben de çok teşekkür ederim Duygu hanım, beğenmiş olmanıza sevindim. İstanbul’da, özellikle Galatasaray Lisesi’nin karşısındaki sahaflarda Erje Ayden kitapları bulunabiliyor arada.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.