โปรแกรมเมอร์ ดราม่า แห่งปี
ถาวร ศรีเสนพิลา (อ.กบ)
12

เป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์ ผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนั้นหรอก ผมเป็นแค่นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนนึงที่ติดตามอาจารย์เพราะอยากได้เพียงแค่ความรู้จากอาจารย์นอกห้องเรียนครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.