ต่อไปกับ Node.js HTTP Module & Query String ต่อกันครับ

นอกจากที่จะที่สร้าง Module ภายในได้แล้ว Node.js ยังสามารถสร้าง Module แบบส่งค่าผ่าน url ได้ด้วยครับ

ส่วนสำคัญก็คือ การ include http module เข้ามาในโปรแกรมของเราครับ โดยการใช้คำสั่ง require() คุ้นๆ นะครับ

var http = require(‘http’); // แบบนี้ครับ

เริ่มการเลยครับ

ขั้นตอนที่ 1: แก้ไข Project myApp โดย สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ ชื่อ querystring.js

$ cd myApp

$ vim querystring.js

var http = require(‘http’);
var url = require(‘url’);
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {‘Content-Type’: ‘text/html’});
 var q = url.parse(req.url, true).query;
 var txt = q.a + “ “ + q.b + “ “ + q.c;
 res.end(txt);
}).listen(3000);

ขั้นตอนที่ 2: สั่ง run querystring.js

$ node querystring.js

ขั้นตอนที่ 3: เปิด browser ขึ้นมาพิมพ์ดังนี้

http://localhost:3000/?a=hello&b=world&c=redduckok

เราสามารถดึงค่าจาก url มาใช้งานได้ครับ คุ้นๆ นะครับ php ก็ใช้กัน

Like what you read? Give RedduckOK a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.