Jaamme koulustamme valmistuneen homeopaatin Danielan mietteitä opiskelusta vuodelta 2016.

MITÄ HOMEOPATIA ON JA MITEN SITÄ OPISKELLAAN?

Klassinen homeopatia on alunperin saksalaisen läärin ja kemistin Samuel Hahnemannin kehittämä systemaattinen ja luonnonmukainen hoitojärjestelmä, jossa ihminen nähdään kehon ja mielen kokonaisuutena. Hoito on yksilöllistä, se huomioi oireiden syyt ja tukee kehon omia puolustus- ja paranemismekanismeja. Maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa ihmistä käyttää homeopatiaa vakituisesti ja useissa Keski-Euroopan maissa sitä käytetään laajasti koululääketieteen rinnalla. Kyseessä ei ole modernia koululääketiedettä korvaava vaihtoehto vaan täydentävä hoitomuoto.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store