mēs jums nepiekrītam.
Baldonei.lv
1

Īsti nesapratu par ko ir runa jūsu komentārā? Ķekavas novadā nav sava neatkarīgā medija.

Es norādu uz Ķekavas novada domes izdevuma vienpusējo darbību, kas, imitējot žurnālistiku, nodarbojas ar Domes pozīcijas viedokļa popularizēšanu, un konstanti konstruē viedokli, ka šis viedoklis/darbības u.t.t. ir vispārēji atbalstītas, lai arī realitātē tā nav.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.