Chúng tôi là những người mang trong mình dòng máu đề cao sự tò mò và tin rằng mọi người đều có kiến thức âm nhạc để chia sẻ: những hiểu biết sâu sắc, thông tin và suy ngẫm giúp chúng tôi có nhiều hiểu biết hơn, những người yêu âm nhạc gắn bó hơn. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store