Bij de loodgieter lekken de kranen: Nederlands 50 grootste internetbureaus in overtreding met AVG wetgeving.

Het juist plaatsen van cookies

“Als je verdergaat op deze website” is dus verboden!
cookie- muren zijn verboden!
Het voorselecteren van checkboxen mag niet! Zelfs voorkeuren en statistieken cookies niet. Dit omdat deze i.c.m. elkaar kunnen herleiden naar persoonsgegevens

Hoe dan wel?

resultaten cookiebot (n=5033)

cookieShark to the rescue!

cookieShark zoekt, analyseert en categoriseert alle cookies
creëer een notificatie in jouw huisstijl

63% van al onze bezoekers wil alle cookies ontvangen!

ondubbelzinnig toestemming vragen

Maar dat is niet alles!

per unieke pagina een andere cookie notificatie

Wil jij cookieShark proberen?

www.cookieShark.eu

--

--

--

www.cookieShark.eu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
cookieShark

cookieShark

www.cookieShark.eu

More from Medium

Want custom art: Book an Artist

Restaurant Menu Costing — How to Automate Recipe Calculations & Eliminate Low-Margin Items

Does the Bible Contain Errors and Contradictions?

Simple Review: Visualizing Data using t-SNE