“Lungkot?”

Taong daming problema
Ako nga lang ba?
Sa bawat pagsubok na nadarama
Ito'y aking kakayanin pa.

Sa bawat araw na napapagalitan
Sa bawat araw na pinagsasabihan
Sa mga sakit na iniiyakan
Tila nga ba ako’y napagkaitan.

Ako'y isang taong puro sakit
Puso ko'y puno ng hinanakit
Di makahinga sa sobrang higpit
Dahil sa problemang aking sinasapit.

Sana maibalik ang mga oras
Maalis ang aking mga dinanas
Mga ngiti sa matang tumatagas Upang problema’y maalis ng wagas.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.