Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16753

Haha de uitvinder van de auto werd ook voor gek verklaard, en moet je nu eens zien ! Ik heb echter 1 vraagje hoe zit het dan met schuldsanering ? Ik zit momenteel in de bijstand en ik ben bezig met het traject van schuldsanering. Hoe los je zo’n situatie dan op ? Alvast bedankt voor je reactie.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.