Studio Ghibli

Renato Doho
Feb 12 · 2 min read

1986: O Castelo No Céu (Tenku No Shiro Rapyuta) / Hayao Miyazaki.

1988: Túmulo Dos Vagalumes (Hotaru No Haka) / Isao Takahata.

1988: Meu Amigo Totoro (Tonari No Totoro) / Hayao Miyazaki.

1989: O Serviço De Entregas Da Kiki (Majo No Takkyubin) / Hayao Miyazaki.

1991: Memórias De Ontem (Omohide Poro Poro) / Isao Takahata.

1992: Porco Rosso — O Último Herói Romântico (Kurenai No Buta) / Hayao Miyazaki.

1993: Eu Posso Ouvir O Oceano (Umi Ga Kikoeru) / Tomomi Mochizuki.

1994: Pom Poko — A Grande Batalha Dos Guaxinins (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko) / Isao Takahata.

1995: Sussurros Do Coração (Mimi Wo Sumaseba) / Yoshifumi Kondo.

1997: Princesa Mononoke (Mononoke-Hime) / Hayao Miyazaki.

1999: Meus Vizinhos, Os Yamadas (Hohokekyo Tonari No Yamada-Kun) / Isao Takahata.

2001: A Viagem De Chihiro (Sem To Chihiro No Kamikakushi) / Hayao Miyazaki.

2002: O Reino Dos Gatos (Neko No Ongaeshi) / Hiroyuki Morita.

2004: O Castelo Animado (Howl No Ugoku Shiro) / Hayao Miyazaki.

2006: Contos De Terramar (Gedo Senki) / Goro Miyazaki.

2008: Ponyo — Uma Amizade Que Veio Do Mar (Gake No Ue No Ponyo) / Hayao Miyazaki.

2010: O Mundo Dos Pequeninos (Kari-Gurashi No Arietti) / Hiromasa Yonebayashi.

2011: Da Colina Kokuriko (Kokuriko-Zaka Kara) / Goro Miyazaki.

2013: Vidas Ao Vento (Kaze Tachinu) / Hayao Miyazaki.

2013: O Conto Da Princesa Kaguya (Kaguya-Hime No Monogatari) / Isao Takahata.

2014: As Memórias De Marnie (Omoide No Marnie) / Hiromasa Yonebayashi.

2020: Kimi-Tachi Wa Do Ikiru Ka / Hayao Miyazaki.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade