God arbejdslyst til de to dygtige forskere. Ærgerligt at Regeringen nu har udhulet udredningens troværdighed helt.

Desværre har Regeringen og dens støttepartier brudt den i forvejen mangelfulde aftale — så der nu ikke en gang er kritiske stemmer tilbage blandt aftalepartierne til at sikre, at historikeren og politologen ikke behøver at gå ud — som i indlægget nedenfor — og på forhånd pointere, at de måske vil få behov for at stoppe udredningen — hvis arbejdsforholdene bliver for dårlige grundet aftalens restriktioner.

Det er jo netop aftalepartiernes opgave — som vi aftalte med Justitsministeren fra begyndelsen — at sikre forskerne de optimale arbejdsvilkår og et forskningsmæssigt, nysgerrigt afstemt fundament at forske ud fra.

Nu er udredningens troværdighed udhulet helt, efter at udenrigsministeren smed os fra Alternativet ud af aftalen, da vi stillede krav om netop — og som aftalt — at se kritisk indad, INDEN vi satte arbejdet i gang.

Og jo, vi skal nok blive klogere med udgangspunkt i denne skamferede udredning, men vi bliver så sandelig også klogere på den magtfuldkommenhed, som regeringen tillader sig på trods af faglighed og indgåede aftaler. Det skaber mistillid og mørkelægger.

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3476184/hvad-vidste-folketinget-da-danmark-drog-i-krig/

Like what you read? Give René Gade a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.