Kan vi mon få mere fred for pengene?

Vi skal nytænke vores forsvarspolitik og vi skal have en bredere forståelse for sikkerhed med som fundament. Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) er i dag er på Christiansborg for med en bredspektret eksperthøring at sætte fokus på, hvordan Danmark kan bidrage til en mere bæredygtig international konfliktløsning.

Sikkerhed handler ikke kun om, hvilke kampfly vi skal have, om vi overhovedet skal have nogen — eller om vi skal bruge mere eller mindre på forsvarsbudgettet. Det er interessante spørgsmål, som vi skal diskutere, men jeg mener også, at vi i langt højere grad må drøfte politisk, hvordan Danmark kan bidrage til bedre og mere rettidig konfliktløsning og konfliktforebyggelse. For at bruge nogen økonomiske termer, som alle forstår: Kan vi mon få mere fred og stabilitet for pengene, hvis vi skifter spor rent sikkerhedspolitisk?

Der er behov for et opgør med vores militaristiske udenrigspolitik. Den skal være konfliktforebyggende og aktiv. Danmark skal være en aktivistisk humanitær stormagt, velvidende at vores lille land ikke skaber forandringerne alene, men samtidig stærkt opmærksomme på, at vores visionære svirp med halen kan sætte retning internationalt. Danmarks udenrigspolitik har i de sidste 15 år ikke bidraget til en mere fredelig verden. Tværtimod. Vores støtte til amerikanske angrebskrige, med et tvivlsomt formål, har destabiliseret regioner og skabt grobund for terrorbevægelser som Daesh. Ligegyldigt hvor velmente vores indsatser så har været og hvor respektindgydende vores modige soldater så har udført de politiske ordrer.

En snæver aktivistisk udenrigspolitik har gødet jorden for fundamentalistiske terrororganisationer. For når vi i Danmark bestemmer os for at agere og prioritere udenrigspolitisk efter egeninteresser — ja, så vil der naturligvis være nogen, hvis interesser vi ikke varetager. Sådan må det være, og af samme årsag er det svært at konfliktmægle med den ene hånd og angribe, i fredens og demokratiets navn, med den anden.

Vi står over for en række global kriser. Kriser uden pas, som kræver forpligtende internationale samarbejder. Et omfattende humanitært engagement skal være grundpille og understøttes af diplomatiske indsatser og dialog gennem EU, FN og bilaterale relationer. Vores forsvar skal indrettes som den mest værdiskabende brik i de internationale alliancer, vi indgår i. Vi er en småstat — med en stor demokratisk stemme. International konfliktløsning skal spille en mere fremtrædende rolle i vores globale engagement, og her spiller vores specialstyrker i international topklasse en helt afgørende rolle i vores fremtidige og forebyggende indsatser.

Se link til dagens konference på Christiansborg: http://riko.nu/2016/11/09/baeredygtig-sikkerhed/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.