วิบวับๆ กับ React และ Framer Motion

Framer Motion คืออะไร?


เพิ่ม fields ใหม่สำหรับการทดสอบPhoto by Rob Wingate on Unsplash

.flat()ชื่อนี้มีแต่ความสับสน

.slice()


อัพเลย อัพเลย

Babel 7, webpack 4, Jest 23 และอื่นๆ

  • Create React App 2.0 มีการเพิ่ม option ให้กับการจัดการ style โดยที่เราสามารถใช้ Sass และ CSS Modules ได้โดยไม่ต้อง setup อะไรเพิ่มเติม
  • อัพเดทเป็น Babel 7 ที่รองรับ React fragment (<Fragment>...</Fragment> /…


เอาค่าเข้า ดึงค่าออก ไม่ยากอย่างที่คิด

.push()


จะเจอไม่เจอ?

https://unsplash.com/photos/I_LgQ8JZFGE

.find()


หมดยุคของ for loop

.map()

Win Eiwwongcharoen

Lead Frontend Developer at Morphosis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store