CISZA SAMOTNA

Nagi człowiek usiłujący okryć się od wewnątrz.

Najbardziej zawiła myśl o umyśle nie jest umysłem. To nieprzedstawialna operacyjność jest jednocześnie i umysłem, i myślą. W konsekwencji, myśl ujęta i wcielona nie ma desygnatu (odpowiednika) ani nominalnego (w nazwie), ani substancjalnego (w rzeczy).

Każdy stan jaźni jest “prawdziwy”, biorąc pod uwagę ciągłą przemianę bio-elektro-chemiczną mózgu. To dopiero środowisko narzuca szczególne, onto-epistemologiczne (co, jak, dlaczego) filtrowanie przed zaprezentowaniem zachowania przez uczestników zaangażowanych we współdefiniowanie jego (środowiska) ram.

Natura urojonych problemów ujawnia się w chwili uprzytomnienia sobie, że życie nie może być inne, niż jest w tej chwili. Pozwala to tym samym na zajęcie właściwej postawy wobec prawdziwych problemów, a zatem —technicznie rzecz biorąc—unieważnia pierwsze i rozwiązuje drugie.


Mikro-esej został opublikowany na stronie Insight & Inspiration Consulting Services. Podtytuł stanowi wiersz z tomiku Naked Being autorstwa Pawła Rewuckiego.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Paweł Rewucki’s story.