Ricardo Dorado

Let's speak freely about my passions: entrepreneurship & innovation, mountain biking, and family.

Ricardo Dorado