mijn tante

Rico Brouwer
Jun 7, 2018 · 2 min read
Image for post
Image for post
prognose na diagnose Alvleesklierkanker

Mijn tante kwam ziek terug van vakantie, ging naar de dokter en kreeg op 23 mei 2018 de diagnose ‘alvleeesklierkanker in vergevorderd stadium’.

Je alvleesklier heeft een rol in de spijtvertering, het ding zit vlak onder je maag en als je er kanker krijgt merk je daar vaak niks van totdat bijvoorbeeld je galbuisje in de knoei komt. Dan voel je je misselijk en ga je naar de huisarts. Als je geluk hebt leef je dan nog een jaar.

Als je pech hebt, een week of twee.

Mijn tante had pech en op 11 juni was de uitvaart.
Ik zong er een liedje en vertelde over haar.

tante van de oude toren

In Oosterhout waar ze eerst woonden ging alles anders dan bij mij thuis.
Louis was zakenman, Elly reed cabriolet. In Oosterhout stond ook die oude kapotte Slotbosse toren. Dat ding was een groot contrast met hoe ze leefden.
Ik herinner me de liefde in hun huis en ik herinner me die oude enge toren tot op het strand van Egmond.
In Brabant werd Elly mijn ‘tante van de oude toren’.

In Egmond werd ze mijn tante van zon en strand en hoe dichter ik bij de manier van leven van Elly kom, hoe verder die toren achter me ligt.

Nu ben ik muzikant.
Dat werkt alleen maar als je vanuit je gevoel de dingen kan benoemen.

Elly zag dingen vanuit een opgeruimd gemoed en was een grote flapuit.
Dat ik liedjes maken kan komt ook door haar.

We zouden nog bijkletsen.
Ik maakte geen haast, want bij haar stond de tijd stil.
dat was een vergissing

Ik ga belangrijkste dingen niet meer uitstellen
belangrijkste dingen gaan voortaan eerst.

Zondagavond bij het afscheid nemen vroeg ze of ik op haar uitvaart een liedje wilde zingen. In de nacht vroeg ze of ze het nog kon horen.
Ze heeft het gehoord, voor ze dinsdagochtend overleed.

Ze vertelde me als klein jongetje hoe je een uitvaart zonder huilen kan doen:
‘denk gewoon aan blije dingen, die duwen de tranen aan de kant’.
Zondagavond zei ik haar, dat er niks mis meer is, met tranen.

Voor mijn kinderen werd ze de tante van het hondje Sammy.
We bedachten dat ze hun eigen puppy straks cadeau zouden krijgen
van hún tante Elly. Dinsdagochtend verzon ze zelf nog een naam.

Je bent mijn tante van Brabant én van Egmond
van altijd opgewekt en blij
dit liedje is niet met heel veel tranen
maar ze horen er gewoon bij

nou en

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store