தனஞ்சயன் இல்லையென்றால் உயிர் இல்லை!

இருக்குந் தனஞ்சயன் ஒன்பது காலில்
 இருக்கும் இருநூற் றிருபத்து நான்கின்
 இருக்கு முடலி லிருந்தில தாகில்
 இருக்கும் உடலது வீங்கி வெடித்ததே. — (திருமந்திரம் — 654)

விளக்கம்:
 நமது உடலில் இருக்கும் ஒன்பது வாயுக்களோடும் தனஞ்சயன் என்னும் காற்று பொருந்தியிருக்கிறது. தனஞ்சயன் என்னும் காற்று இல்லாவிட்டால் இந்த உடலில் உயிர் இல்லை என்று அர்த்தம். தனஞ்சயன் நீங்கிய உடல் அழுகத் தொடங்கி விடும். இருநூற்று இருபத்து நான்கு உலகங்களிலும் இது தான் நடைமுறை.


Originally published at திருமந்திரம்.