Aman Ayıp Olmasın!
Simple Monologues
435

Bu sözü her kullandığımızda kendi benliğimizden bir parça kaybediyoruz

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mustafa YILDIRIM’s story.