Geri kafalılık hem dünyada hem de Türkiye’de sol, modern, seküler, demokrat, aydın ve bunun gibi sıfatlarla kendini tanımlamaktan hoşlanan kesimde de yerleşik olarak mevcuttur. Kendisini ‘eleştirel yaklaşım’ kılığına sokmayı başarmış olan bu kafa yapısı ilerlemenin, teknolojinin, bilimin, hatta nefes alıp vermenin dahi ‘sermayenin’ (o hep kötü olandır) lehine olacağından ötürü bunların hepsine karşı çıkan ve mesafeli duran bir tutumu benimsemeyi öğütler. Bu görüşü savunanların bazıları Kapitalizmi yıkabilmek adına herkesin Hint fakirleri gibi yaşamasının muhteşem bir fikir olduğunu savunur ve Soğuk Savaşı kendi zihinlerinde ve kalplerinde yaşatmayı sürdürürler.
Geri kafalılık, Solculuk ve Gelecek
Zeki Seskir
162

Tamamen katiliyorum

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mustafa YILDIRIM’s story.