Camera inspectie

Wer Frederik de Merodestraat 27 Berchem, iov Heltra bouwwerken bvba

zaakvoerder Walter Hellemans 0486 300382

Veel slib id leiding, wc papier, bladeren takjes.

Afmetingen genomen vanaf de syfon id kelder.

Riool dient gereinigd te worden, veel rommel id buis. Dit zou anders op korte termijn verstoppingen veroorzaken + voor degelijke inspectie dient de buis gereinigd te worden.

Zij aansluiting van links op 12 meter.

Bocht naar links op 12,70 m ; Verdere verloop naar de aalput +- 1,10 m lengte ; Bocht van de overloop aalput, einde inspectie.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.