Miért fekete a “Black Friday”?

Egy kifejezés, melyet szintén a könyvelőknek köszönhetünk

RIPORT
RIPORT
Nov 18, 2016 · 2 min read

Egyre népszerűbb nálunk is az Egyesült Államokból származó esemény a “Black Friday” azaz a fekete péntek. Az “ünnep” elnevezésének eredete azért is érdekes, mert az amerikai kiskereskedők évtizedeken keresztül ellenezték a negatív tónusú “BLACK” név használatát. Hiszen, hogyan lehetne borús az a nap, amikor az akciók miatt mind a kereskedők, mind a fogyasztók valójában mennybe mennek.

Miért is fekete mégis ez a péntek?

Rengeteg történet kering az amerikai köztudatban a kifejezés eredetéről, de a legvalószínűbb, hogy a megoldást a tintában, a papírban és a könyvelésben kell keresnünk, erről pedig 1981-ben a Philadelhiphia Inquirer “Black Ink Theory” c. cikke számolt be.

A cikk szerint a kiskereskedők az év nagy részében (januártól-novemberig) veszteséget realizáltak és alig várták az ünnepeket, hogy végre a korábban felhalmozott veszteségek profitba forduljanak.A magas forgalmú ünnepi időszak általában Hálaadás Ünnepétől kezdődött.

A 80-as években és főleg előtte könyvelői szoftverek elvétve léteztek, a könyveket kézzel vezették. (A 80-as évek közepéig a könyvelés kb úgy történt, ahogy azt az Egyiptomiak kitalálták 3.000 évvel ezelőtt (Forrás: The Evolution of Accounting Softwares)A kézi rögzítés során, a könyvelési tételek esetében piros tintával jelölték a veszteségeket és feketével a nyereségeket.

Mivel a Hálaadás időszakától a könyvek feketébe borultak, ezért nevezik ezt a jeles napot Fekete Pénteknek.

A wikipédia szerint Magyarországon első alkalommal 2015. november 27-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót.

És hogy mi mivel készülünk az idei fekete péntekre? Megnézheted itt. Az biztos, hogyha pénzügyeidet szeretnéd egy helyen tudni, akkor valódi kihagyhatatlan ajánlatot találsz majd nálunk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade