BASIC ESP8266 + GOOGLE SHEET API

ตามหัวข้อนะครับ วันนี้จะทำการ ใส่ข้อมูลใน GOOGLE SHEET นะครับโดยใช้ บอร์ด ESP8266

มาเริ่มกันเลย

อันดับแรกเลย ต้องไปเปิด API SERVICE ใน LINK

ทำตามรูปเลยครับ ><

จากนั้นจะมีให้เลือกเลื่อนลงมาหา GOOGLE SHEET API แล้วกดเข้าไป เปิดบริการครับ

ถัดมาจะเป็นการขอ Oauth2 นะครับ

กลับมาหน้าแรกจากนั้นเลือก ข้อมูลรับรองนะครับ

สร้างข้อมูลรับรองเลือกเป็น Oauth แล้วทำตามรูปนะครับ

คัดลอกทั้งสองไว้นะครับ

จากนั้นไปโหลด LIBRARIES ESPGOOGLEAPI

เมื่อโหลดเสร็จก็ไป Add lib ใน Arduino ให้เรียบร้อยครับ

แล้วไปที่ file -> Example >ESPGOOGLE>INSERTGOOGLE SHEET

จากนั้นแก้ 4 ตัวนี้นะครับ

#client ID คือ อันแรกที่ให้ก็อบปี้นะครับ

#Secret คืออันที่สอง

#Sheet ID ->สร้าง google sheet แล้วเอาตัวระหว่าง spreadsheets/d/ กับ edit#gid=0 มาครับ

#SSID PASSWORD ชื่อ + รหัสไวไฟของตัวเอง

จากนั้นใน Google Sheet สร้าง Column ชื่อ Millis ไว้นะครับ จากนั้น กด Upload ไป

เมื่อ upload เสร็จเปิดหน้า serial สำหรับครั้งแรกจะมี รหัส 8 ตัว ให้นำไปใส่ใน LINK นี้

จากนั้น ถ้าสำเร็จจะขึ้น Insert Row

เป็นไงครับ ง่ายๆใช่มั้ย ล๊า สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้

ต้องขอบคุณ คุณ Comdet Phudphut ที่ทำการสร้าง Lib ให้เราใช้ง่ายๆนะครับ

ถ้าติดปัญหา สามารถสอบถามได้ครับ ยินดีช่วย

ขอบคุณครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.