beni en çok etkilen şey ne oldu biliyor musunuz?
rentbey (#evet) yeah
1

İnsanları desteksiz suçlamalarla itham edip, kin kusarak ülkeye dönmeye ikna edebileceğinizi sanıyorsanız fena yanılıyorsunuz. İnsanlar bu kine dayanamayıp gidiyorlar ülkelerinden siz de bu kinden vazgeçmeden bu ülkeyi düzeltmezsiniz. Kin kusacaksanız başka kapıya lütfen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.