Jinkamp Blog

Welkom, hier vind je de komende twee weken alles over ons kamp in Zweden.
Onze leden zullen af en toe iets schrijven,
ook die vind je hier terug.
Kom regelmatig eens kijken maar verwacht niet elke dag een nieuw artikel.

Ses senare!
Robbe

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.