I SpareBank 1 Utvikling har vi lang erfaring med å teste hvordan våre applikasjoner oppfører seg under last, altså når mange samtidige brukere benytter en applikasjon. Dette skjer som oftest under en test som kalles ytelsestest, loadtest, performancetest, lasttest, ja dere skjønner greia. Når man kjører en av disse testene, så er det ikke alltid greit å også belaste alle bakomliggende systemer. Dette gjelder spesielt når man integrerer mot underleverandører.

Så hva gjør man da? Jo da får man simulere kallene mot de eksterne systemene med hjelp av et simulerings- eller mockverktøy.

Om vi går tilbake 15 år i tid…

Robert Hammarström

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store