Management portfolia či dramaturgie divadelního repertoáru?

Robert Král
Oct 6, 2019 · 4 min read

I v tomto díle přináším své zkušenosti s rozvojem bio divadla Napříč.cz a pokouším se na nich ukázat analogie ze strategického managementu; didakticky i pro inspiraci.

Kompost, Napříč.cz

Začínáme s Napříč.cz opět připravovat novou divadelní hru. Sláva! Bylo na čase. V aktuálním portfoliu, čili na repertoáru máme tři kousky, které zrovna hrajeme: funny horor Kompost, distopické drama Nukleární rodina a poetickou hru Slunce svítí i v noci. Jenže naši skalní diváci, “early birds”, už je všechny viděli a chtěli by hru novou. A my také. Jsme jako firma, která má tři produkty, ty stále dodává vesele na trh, ale tuší, že se dříve či později omrzí. Chceme i musíme opět inovovat naše portfolio a dodat nový produkt, novou premiéru.

Měla by to být komedie s nádechem retra i sci-fi s názvem Dilema mentálního dálnopisu z pera Ondřeje Nečase. Víc zatím neprozradím. Rozhodlo se to teprve nedávno. Že to bude něco veselého, bylo nabíledni. Je to vlastně druhý pokus, jak rozšířit náš repertoár. Posledně jsem tady popisoval zkušenost, jak jsem zastavil přezkušování můvíkálu Kozy a Kvéry 4. Nikdo se z herců obnovení bohužel zatím nijak zvlášť nedomáhal, čili se zdá, že karma koz a kvérů stále není cajk. Dalším kandidátem byla první verze scénáře crazy komedie s názvem Prachy potom a podtitulem blbější než blbý a blbější. Obvykle si do dramaturgie nenechám moc mluvit, ale výjimečně jsem sáhl po demokracii a většina herců, včetně Zdendy, takového našeho šéfprodukčního se přiklonila k Dálnopisu (zbytek herců se nevyslovil či nepřiznal, že neumí číst).

casting Napříč.cz, foto: Šťáwa

Podíváme-li se na výběr her optikou lean UX (user experience) [1], lze říci, že jsme postoupili validaci hypotéz stran výběru nového titulu a tato validace přinesla dvě stopky a jeden go-on decision — začínáme obsazovat a zkoušet. Nevalidovali jsme hypotézy ale na uživatelích — divácích, leč na hercích. Za tohle bych měl být správně usmažen v agilně-leanovském pekle, nicméně nám nejde jen o to, abychom výsledek prodávali, ale taky si tvorbu užili.

Kromě toho ale stále trochu přemýšlíme, co potom, až bude premiéra Dilematu připravena. Obnovíme naše unikátní divadlo v autobuse, náš game changer? Resuscituujeme Kozy a kvéry? Umluvíme našeho dvorního dramatika Tomáše, v civilu též scenáristy počítačových her, aby napsal pro bio divadlo něco fungl nového? To je ve hvězdách, ale žádná varianta není nemožná. Podstatné je, že na to myslíme a že probíhá průběžný průzkum (continuous exploration) budoucích možností.

Horizonty portfolia Napříč.cz, 2019/20

V celém středně dobém uvažování, tak myslím árt neárt můžeme vytyčit základní horizonty portfolia:

  • Co máme? (Kompost, Nukleárka, Slunce)
  • Co budeme mít? (Dilema a předešlé)
  • Co bychom mohli mít? (autobus?kvéry?neohůska? a předešlé)

Tak mě napadá, že Nagji a Tuff by možná místo výše uvedených horizontů užili výrazů Core (Jádrový), Adjacent (přilehlý) a Transformational (Transformační) business z matice inovačních ambicí [2].

Jelikož jsou horizonty tři jako mušketýři, tak by se pro úplnost slušelo přidat ještě d’Art-agnana, čtvrtý horizont:

  • Co jsme měli? (na 15 divadelních i outdoorových inscenací a iks jiných počinů). To je dobré si připomenout, pač je zřejmé, že je na čem stavět horizonty předešlé.

Uvedený pohled je pohledem inkasujícím (revenue)— ať už se tím míní inkasování vstupného, potlesku či radosti. Horizonty jsou ale do sebe zapouzdřené z hlediska kapacit, zdrojů, úsilí (cost). Aktuální horizont tak zahrnuje i práci a přípravu horizontů následných. Často se zmiňuje poměr investic do “horizontů” zhruba 7:3:1. Nás čekají oprašovačky repríz, úprava scénáře Dilematu a jeho nazkoušení a přemítání nad budoucností. Tak uvidíme. Pokud se nechcete přijít podívat, držte palce!


[1] Ries, Eric. The Lean Startup: The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Random House, Inc. Kindle Edition.

[2] Nagji, Tuff: Managing your innovation portfolio, In: Harward Business Review, https://hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade