i i s a.

HAPPY LANG ❤
PASOCTO featuring TESLA ❤
Pacioli. Socrates. Plato. Tesla

Iba’t Ibang strands ng senior high school (ABM, HUMSS, GAS, STEM) pero masasabi ko na iisa kami. Oo nga’t magkakaiba kami ng gustong tahakin sa kolehiyo pero iisa naman kami sa pagtutulungan para maging maayos at masaya ang aming senior high school. Iisa kami sa paraang ikabubuti ng lahat at hindi para sa ikasasama nito.

Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iba’t ibang strands, magiging mas memorable at masaya dahil nakakasalamuha namin ang iba’t ibang tao hindi lang yung nasa strand namin. Maghihiwalay man kami balang araw, at least mayroon namang ala-ala na iniwan ang iba naming nakilala mula sa ibang strands. ❤

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.