Waarom ik besloten heb mijn bedrijf te verlaten

Hoe een eigen bedrijf kan aanvoelen als een gouden kooi en welke stappen ik doorlopen heb om dit gevoel te doorbreken.

Na een jaar vol zelfreflectie heb ik gemerkt dat ik niet meer de uitdaging vind zoals de jaren voorheen. Om deze reden heb ik de beslissing genomen om het schip te verlaten en me (terug) in het onbekende te wagen.

You can fail at what you don’t want, so you might as well take a chance on doing what you love. — Jim Carrey

--

--

Brand strategist & creative marketeer. Mijn ervaringen in ondernemen. https://www.robindecnodder.be/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store