Jag har aldrig förstått den här tanken att folk måste aktiveras.
elsander.nu
1

Sant. Det kan visserligen (ibland) förenkla att få med sig folk om det finns något strukturerat att bjuda in till. Om klassen ska träffas efter 30 år till exempel, vilket jag varit med om. För somliga lite ångestladdat. Men det är ju undantaget du nämnde. Efter en rundtur på skolan och inbjudan att sitta ner vid borden behövdes inget mer, alla pratade med alla.

På 1980-talet, då jag var med i en nystartad församling, fick jag en enkät från samfundet att fylla i. En av frågorna var om församlingen anordnade någon aktivitet för de äldre. Vi hade faktiskt några pensionärer ibland oss. På enkäten skrev jag att pensionärerna aktiverade sig själva. I själva verket var deras ”aktivism” betydligt högre än vad den var för oss barnfamiljer. Men eftersom de äldre var en del av församlingen så skulle man ju kunna säga att ”församlingen” åstadkom detta. Det behövdes bara inget särskilt program för den saken.

Like what you read? Give Roger Gustavsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.