Новый интерфейс пополнения бесконтактных карточек киевского метрополитена
Vitaliy Berezyuk
1107

Привіт!
загалом непогано. Я б запропонував поміняти місцями строки тариф і баланс в таблиці. Воно прям проситься візуально, коли починаєш видивлятись який тариф згідно твого балансу

Like what you read? Give Roman Lyasota a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.