DRŽÍŠ MA

…držíš ma za ruku, vedieš svojou radou a nakoniec ma chceš vziať do svojej slávy. / Ž 73

Aké úžasné je toto vedieť…aké upokojujúce!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.