Image for post
Image for post

De regering heeft beslist dat je in 2020 15% extra zal terugtrekken voor elke gift die je doet aan een goed doel. Dit is goed nieuws, want in 2019 was slechts 45% van jouw giften fiscaal aftrekbaar. Nu is dit aandeel dus verhoogd naar 60%, waardoor je meer zal terugtrekken. Zo krijg je op een gift van 50 euro geen 22,50 euro terug, maar wel 30 euro.

Waarom is deze maatregel gelanceerd?

Deze steunmaatregel is ingeroepen door onze regering, waardoor goede doelen zoals het Ronald McDonald Kinderfonds beter gesteund kunnen worden in tijden van corona. …

About

Ronald McDonald Huis Brussel

Wij bieden een thuis aan families van gehospitaliseerde kinderen. Zo zijn de belangrijkste mensen altijd dichtbij. https://linktr.ee/RonaldMcDonaldHuisBrussel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store