רונן מרדכי גרין (מוטי גרין) — הייחודיות של הקניון החדש בים המלח

רונן מרדכי גרין מציין שהקניון החדש בים המלח יהיה חלק מתהליכי הפיתוח של רצועת החוף באיזור ים המלח. ממשלת ישראל משקיעה סכומי עתק בפיתוח כללי של האיזור והקניון הוא תוספת כוח משמעותית.
משרד התיירות מקים טיילת חדשה, משפץ חופים, פותח 16 חופים חדשים למבקרים בחינם ובקרוב יהיה גם מרכז למחקר בתחום בריאות העור והשילוב של ים המלח.
הקניון שאותו הקימה חברתו של רונן מרדכי גרין או בשמו המקוצר בתעשיית הנדל”ן מוטי גרין, יהיה על שטח של כ- 15 אלף מטר רבוע, ויהיו בו 2 קומות של מסחר ובילוי.
אם אתם רוצים לפתוח עסק בקניון ים המלח השכירות תהיה בין 500 ל-700 שקלים למטר רבוע.
היתרון הגדול של קניון זה הוא שהוא הראשון בישראל שמציע קניון עם החזר מס..הכוונה היא שתיירים יוכלו לרכוש בקניון מוצרים שבהם הם מעוניינים ולאחר מכן ללכת לעמדה ייחודית שתוקם בתוך הקניון לקבלת החזר מס. הם יקבלו את הכסף במזומן ואין פה קאץ’ כראוי לישראלים..אלא הם באמת יקבלו את המוצרים ללא מע”מ ויקבלו החזר כספי באותו רגע בעמדה במזומן בלבד.
הקניון אמור להיות הדבר הגדול ביותר שאליו מבקרים יגיעו לשופינג , אוכל ובילוי ולקראת הקיץ הקרוב אנו מצפים שהקניון יהיה מלא בתיירים ובמקומיים שבאים לבלות ולשהות בו.

מוטי גרין / רונן מרדכי גרין
רונן מרדכי גרין

Written by

רונן מרדכי גרין- יזמות נדלן בארץ ובעולם

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade