Koulutuksen pilipalisaatio

rouvaopettaja
Jan 29, 2016 · 2 min read

Pilipalisaatio. Sana, joka ehkä parhaiten kuvaa sitä tapaa, jolla monissa kunnissa kouluja digitetään. Kouluja pilipalisoitaessa sille, onko hankittavalla laitteella tai palvelulla mitään arvoa oppimisen kannalta, ei uhrata ajatustakaan, vaan päättäjä tekee hankintapäätökset ihan jollain muulla perusteella. Ehkä alla saattaa olla pari messu- tai seminaarikäyntiä, joiden aikana pilipalin kauppaajat ovat saaneet päättäjän vakuuttuneeksi pilipalin tärkeydestä.

Pilipalisaatiossa tärkeää on myös henkilökunnan sitouttaminen pilipalin käyttöön. Tietenkin pilipalia varten järjestetään useita tärkeitä iltapäiväkoulutuksia ja kouluihin tehdään pilipalin käytön toimintasuunnitelmia, ehkäpä pilipalivarausjärjestelmiä ja vielä henkilökunnan kehityskeskusteluissakin saatetaan kysellä, että onhan sitä pilipalisoiduttu tarpeeksi vuoden aikana.

Lisäksi pilipalisaatiossa on hyvin tärkeää, että laite tai palvelu jää käyttämättä, ja unohdetaan tyystin, kun tärkeät koulutukset on saatu päätökseen. Tärkeiden koulutusten jälkeen on nimittäin tärkeää keskittyä jo uuden pilipalin vastaanottamiseen, sillä päättäjä on taas käynyt messuilla.

Sinunkin kouluasi saatetaan olla pilipalisoimassa. Saat pilipalisaation vakavuuden selville laskemalla, kuinka monta Koulujen Pilipalisaatio 2.0-tunnusmerkistön kriteeriä koulullasi toteutuu:

 1. Luokkaasi on tuotu aktiivitaulu, eikä kukaan kysynyt sinulta tarvitsetko sellaista.
 2. Aktiivitauluun kuuluu kalliita lisävarusteita, joita juuri kukaan ei käytä.
 3. Jotta oppilaat pääsisivät käyttämään jotain tärkeää koululle hankittua sähköisen lisenssin palvelua, koneen käynnistämisen ja palveluun sisäänpääsyn välillä on varmuuden vuoksi vähintään kolme salasanakierrosta… mieluiten niin, että oppilailta kuluu koko tunti laitteiden käynnistelyyn.
 4. Sähköinen järjestelmä on otettu kunnassa käyttöön kehitysprojektina, ja vaikka projekti olisi julistettu valmiiksi, sinusta tuntuu siltä, että se on vielä alkutekijöissään.
 5. Sinua kielletään käyttämästä parempaa (ja ehkä ilmaista) palvelua tai laitetta, koska koulullasi on tärkeä lisenssi ostettuna.
 6. Hankittu laite tarvitsee usein huoltotoimenpiteitä, joiden valmistumiseen kuluu paljon aikaa, koska kukaan ei ota vastuuta huoltamisesta.
 7. Et oikein tiedä mitä kaikkia digitaalisia laitteita ja palveluita koulullesi on hankittu.
 8. Kiinnostuksesi sähköisten välineiden käyttöön on alamaissa. Ei siksi, että karsastaisit tietotekniikkaa, vaan siksi että koululle hankitut tuotteet ovat yksinkertaisesti paskoja.
 9. Laitteiden tai palveluiden käytön aloittamiseen tarvitaan pohjalle useita koulutuksia.
 10. Et tiedä minkä takia laite tai palvelu on hankittu.

Tulos:

1–3. Alkava pilipalisaatio. Ei vielä mitään vakavaa, mutta tilannetta kannattaa tarkkailla.

4–6. Keskivaikea pilipalisaatio. Kierteen katkaisemiseksi on syytä käydä keskustemassa esimiehen kanssa.

7–9. Vaikea pilipalisaatio. Ryhdy aktiiviseen vastarintaan.

10. Krooninen pilipalisaatio. Shit happens.

  rouvaopettaja

  Written by

  tulevaisuusorientoitunut märehtijä twitter.com/@rouvaopettaja

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade